องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน  โดยกองสวัสดิการสังคม ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ  ซึ่ง คุณบติผู้สูงอายุ จะต้องเป็นผู้ที่เกิด ก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2500  และมีภูมิลำเนาในเขตตำบลพระธาตุบังพวนซึ่งจะมีสิทธิ์รับเบี้ยตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560เป็นต้นไป   หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 098 6231639 

 
ผู้บริหาร  |  กิจการงานสภา  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองการศึกษา
 
นายประจักร์ สีหาดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
นายหนูพัตร พลเนตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
นางเบญจภรณ์ พานิพัด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
นายสถิต ภูมิเพ็ชร์
ส.อบต.หมู่ที่1
นายเหล็ก ตรีราช
ส.อบต.หมู่ที่1
นายเอนก ปานิเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายกิตติพัฒน์ สุวัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายอัมพร อรรคราช
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสุดใจ จันดาศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายศักดิ์ดา โคตรชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายศรีเทพ สิงหะเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายหนูพัตร พลเนตร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสุนทร คินาพิทย์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญสม จันทร์ดาศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายจักรจิต บุตรวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิชญ์พล สุวัตร
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายประดิษฐ์ ปานิเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายอำนวย ตาตะมิ
ส.อบต.หมูที่ 8
นายถิ่น ปานิเสน
ส.อบต.หมูที่ 8
นายบัวสอน ทองเทพ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางเบญจภรณ์ พานิพัด
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายอานนท์ อุนอุนทะพา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายศักดิ์สิทธิ์ โกษาเกศ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายละมุด อุนนารักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายพิชัย เนาวเพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายณิคม คันธรินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายบัวเรียน อินทรา
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายศิริ โหรานิตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายนาย ปานิเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายประจักร์ สีหาดี
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นางธัญยพัฒน์ ตันตะสุทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
infographics
เข้าสู่ระบบ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ถวายพระพร
ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย
hotmail
หน่วยกู้ชีพ 10606 อบต.พระธาตุบังพวน
สถ.จ.หนองคาย
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
สตง.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สมาคมพนักงานเทศบาล
บางกอกไอเดีย
กรมการค้าภายใน
กพ
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
สสส
การท่องเที่ยว
หนังสิอพิมพ์
ไทยรัฐ
sipa
ดูทีวี